WARSAW PHOTO DAYS 2015

„Warsaw Photo Days”  2015
 
W listopadzie 2015 roku odbędzie się trzecia edycja festiwalu
”Warsaw Photo Days”. Tematem tegorocznej edycji jest „TESTOSTERON”

W warszawskich galeriach zaprezentowanych zostanie osiem wystaw
 indywidualnych wyłonionych w drodze zorganizowanego w ramach
festiwalu otwartego konkursu, skierowanego do artystów sztuk wizualnych. Czekamy na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i/lub video.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze osiem najciekawszych
projektów, które zostaną zaprezentowane w warszawskich galeriach
podczas trwania festiwalu. Spośród ośmiu wyłonionych do prezentacji
 projektów jury wyłoni laureata konkursu, który otrzyma tytuł GRAND
PRIX i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł (lub równowartość w
EURO). Prace zostaną wyprodukowane przez organizatora z otrzymanych
od autorów plików w rozdzielczości umożliwiających druk.

Tematem trzeciej edycji Warsaw Photo Days jest TESTOSTERON.
Oczekujemy projektów analizujących wizualnie i problematyzujących
temat męskości. Szeroko rozumiany testosteron - użyty w temacie
konkursu jako skrót myślowy - utożsamiany jest z siłą życiową
 gatunku ludzkiego, nadającą tempo życiu mężczyzn i kobiet,
podlegającą nieustannym korektom cywilizacyjnym i społecznym, tak w
sferze fizycznej jak i psychicznej, redefiniowaną przez kolejne
pokolenia, uzewnętrznianą na różne sposoby. Przyjrzymy się jakie są
sposoby obrazowania współczesnych archetypów męskości, jakie są jej
atrybuty, mocne punkty i zagrożenia.

Zgłoszenie musi zawierać:

1.. pdf z proponowanym zestawem zdjęć z konkretnego projektu
 (rozdzielczość 72 dpi) - objętość pliku do 5Mb;
2. opis w pdf - max. 1800 znaków, zawierający obligatoryjnie:
      1. opis projektu;
      2. informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, to gdzie);
      3. proponowane formaty i opis techniczny;
      4. biogram autora;
      5. adres www w przypadku pracy wideo;
      6. dane teleadresowe (email zwrotny, nr telefonu, skype, adres korespondencyjny).

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: open@warsawphotodays.com
Akceptujemy jedno zgłoszenie od artysty.
Udział w Programie Open jest nieodpłatny.

DATY:
Deadline zgłoszeń: 1 listopada 2015 (do godz. 23:59)
Ogłoszenie wyników: 5 listopada 2015 - na stronie
  www.warsawphotodays.com
Czas trwania wystaw: 20 listopada - 15 grudnia 2015

 

Kontakt: 
info@warsawphotodays.com ; tel: 600 389 091, 605 053 388 
PR: Magdalena Gorlas tel: 502 655 922

 

 

 

 

REGULAMIN :

 

REGULAMIN FORMUŁY KONKURSOWEJ WARSAW PHOTO DAYS 2015

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Warsaw Photo Days 2015 - edycji organizowanej w formule konkursowej jest Okręg

Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików z siedzibą w Warszawie (00-277) przy pl. Zamkowym 8, o

numerze KRS 0000021311, o numerze NIP: 525-10-51-078, REGON: 012554640.

2. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów fotograficznych lub multimedialnych z użyciem

fotografii i/lub video, które zostaną zaprezentowane podczas Warsaw Photo Days w dniach 20.11-15.12. 2015.

3. Tematem edycji Warsaw Photo Days 2015 jest „TESTOSTERON”.

4. Udział w Programie Open jest nieodpłatny.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Do udziału w Programie Open zaproszeni są wszyscy artyści wizualni.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do określenia w porozumieniu z autorem ostatecznej formy prezentacji

wystawowej oraz ilości prac.

3. Organizator zobowiązuje się do pokrycia niezbędnych kosztów wystawy (tj. produkcja, oprawa prac,

zapewnienie prezentacji), do jej promocji oraz wydania katalogu Warsaw Photo Days zawierającego prezentacje

zwycięskich projektów.

4. Każdy autor może zgłosić jeden projekt.

5. Nadesłanie prac do Programu Open jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace wchodzące w skład

Projektu są autorstwa osoby nadsyłającej oraz że prace w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

6. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 3 SPOSÓB ZGŁOSZENIA PROJEKTU:

Zgłoszenie nadesłane mailowo na adres open@warsawphotodays.com musi zawierać:

1. PDF zawierający proponowany zestaw zdjęć z konkretnego projektu (rozdzielczość 72 dpi, objętość pliku do

5Mb),

2. Opis w PDF – max. 1800 znaków, zawierający obligatoryjnie:

a / opis projektu;

b / informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, to gdzie);

c / proponowane formaty i opis techniczny;

d / biogram autora;

e / w przypadku pracy wideo - link do strony www;

f / dane teleadresowe (e-mail zwrotny, nr telefonu, adres korespondencyjny).

3. Ostateczny termin zgłoszeń: 1 listopada 2015 (włącznie).

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE PROGRAMU OPEN:

1. Organizator nie przewiduje honorarium autorskiego za prezentację prac autora podczas wystawy.

2. Organizator każdemu z laureatów konkursu zapewnia jeden nocleg z 20 na 21 listopada 2015 roku.

3. Wyniki wyboru projektów zostaną ogłoszone na stronie www.warsawphotodays.com w terminie do 5

listopada 2015 roku. Laureaci zostaną powiadomieni także mailowo. Niezwłocznie po wyborze prac przez jury

organizatorzy skontaktują się z autorami wybranych projektów w celu podjęcia pracy nad produkcją i ekspozycją

wystaw.

4. Autorzy nadsyłający prace do Programu Open na prośbę organizatora zobowiązani są do dostarczenia w

ciągu trzech dni roboczych plików o jakości technicznej umożliwiającej wysokojakościowy druk w formacie

zadeklarowanym przez autora w opisie projektu lub uzgodnionym z organizatorem.

5. Projekty laureatów Programu Open w formie ostatecznie uzgodnionej z kuratorami zostaną

zaprezentowane we wskazanych przez organizatora galeriach warszawskich oraz na stronie internetowej

festiwalu www.warsawphotodays.com.

6. Wyprodukowane prace mogą zostać zaprezentowane w innych galeriach w Polsce i za granicą jako

prezentacje pofestiwalowe, przez okres trzech lat, z zachowaniem zasady każdorazowego uzgodnienia z autorem

tego faktu.

7. Podpisanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją jego zapisów i oznacza zgodę na

współpracę z organizatorem na zaproponowanych w Regulaminie zasadach.

8. Każdy z laureatów Programu Open zobowiązany jest do wydrukowania i odręcznego podpisania niniejszego

Regulaminu oraz do odesłania go pocztą na adres organizatora w terminie 3 dni od otrzymania mailowego

zawiadomienia o wynikach. W razie niedotrzymania tego warunku do grona laureatów na jego miejsce wchodzi

kolejna osoba o najwyższej ilości punktów.

9. Projekty zgłoszone niezgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem nie będą rozpatrywane.

Akceptuję zapisy powyższego Regulaminu,

….................................................................

(podpis wraz z datą podpisania dokumentu)

Edycja Warsaw Photo Days 2015 współfinansowana jest przez Miasto St. Warszawę i Narodowe Centrum Kultury.

  • upload/bac07f0c2807be3af4e7e51f52733b0c


© 2013 ZPAF Okręg Dolnośląski, projekt: SKUMAK DESIGNERS